Polityka Prywatności
Forest s.c. Mateusz Kobiałka, Piotr Kobiałka, Angelika Jachimowska z siedzibą w Olszanicy
1. Serwis internetowy http://forest-sc.pl/ zwany dalej „Serwisem” jest prowadzony przez Forest s.c. Mateusz Kobiałka, Piotr Kobiałka, Angelika Jachimowska z siedzibą Olszanica 6, 38-722 Olszanica, NIP: 6871950392
2. Ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis ma dla Forest priorytetowe znaczenie. Polityka Prywatności określa w jaki sposób administrator danych wykorzystuje informacje o Użytkowniku, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem”.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Forest s.c. z siedzibą w Olszanica 6, 38-722 Olszanica, zwana dalej „Forest”. Forest nie powołał jak dotąd inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na brak takiego obowiązku.
4. W celu uzyskania bliższych informacji w sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych skontaktuj się z administratorem bezpośrednio na w/w adres lub pocztą e-mail: biuro@forest-sc.pl
5. Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania danych osobowych, prawa związane z ochroną prywatności Użytkownika oraz środki jakie podejmuje Forest celem jej ochrony.
6. Forest przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:
a. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy, na podstawie żądania Użytkownika,
b. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy została zawarta,
c. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody Użytkownika – w celu marketingu i promocji produktów Forest,
d. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
e. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu,
f. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji,
7. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej poprzednio.
8. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, IT, wsparcia biznesu, marketingowe, logistyczne, reklamowe,
b. Poczta Polska i firmy kurierskie, inne podmioty świadczące podobne usługi
c. firmy windykacyjne w przypadku powstania wymagalnych zobowiązań.
9. W przypadku udostępnienia danych osobowych Użytkownika na zewnątrz administrator danych wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania udostępnionych danych jedynie w celu świadczenia usługi lub produktu, w szczególności poprzez zawarcie umów o powierzenie przetwarzania danych.
10. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 6 celów przetwarzania:
a. dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
b. dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu,
c. dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora – przez czas, w którym przepisy nakazują Forest przechowywać dane, np. podatkowe.
11. Dane osobowe Użytkownika, administrator danych przechowuje nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadził, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu ich przechowywania.
12. W związku z przetwarzaniem przez Forest danych osobowych, przysługują Użytkownikowi Serwisu następujące prawa:
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
13. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Forest danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
14. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy lub kontynuowania współpracy.
15. W stosunku do danych osobowych Użytkownika, administrator danych nie prowadzi procesu profilowania w rozumieniu art. 22 pkt. 1 RODO.
16. Administrator danych w terminie 30 dni od otrzymania żądania dotyczącego praw Użytkownika, udzieli odpowiedzi w związku z żądaniem Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji odpowiedzi może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
17. Witryna internetowa http://forest-sc.pl/ zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Forest jest zobowiązany chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
18. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zawsze można zmienić te ustawienia. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
19. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
b. tworzenia statystyk, które pomagają ustalić, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz poprawę oferty dla wygody Użytkownika;
c. w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
20. Zasady zachowania poufności informacji przez Forest mogą zostać zmienione w każdej chwili bez konieczności powiadomienia Użytkowników. Wszelkie zmiany będą uwzględniać przepisy obowiązującego prawa i zostaną zamieszczone na tej stronie. Użytkownik powinien na cyklicznie zapoznawać się z aktualizacją niniejszej Polityki.
21. Forest informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników chyba że będzie do tego zobowiązany przez regulacje prawne.
22. Informacje umieszczone na http://forest-sc.pl/ nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego. Ceny oferowanych produktów mogą zmienić się bez uprzedzenia i podania przyczyny. Operator serwisu nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między rzeczywistym kolorem oferowanego produktu, a jego wizualizacją publikowaną w serwisie internetowym i materiałach informacyjnych.

Zarząd (wspólnicy) Forest s.c. w Olszanicy 2018